1. Allmänt För att kunna skapa ett användarkonto och ingå avtal om köp av innehåll via någon av C More Entertainment AB:s (”C More”) webb-tv-tjänster måste du som kund (”Kunden”) acceptera de allmänna villkor som anges här i. Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) gäller för C Mores webb-tv-tjänster som från tid till annan erbjuds eller förmedlas av C More via C Mores webbplatser, och som beskrivs närmare under punkten 6 nedan (”Tjänsten”). De Allmänna Villkoren utgör tillsammans med de övriga villkor som anges vid köp av Tjänsten C Mores avtal med Kunden (”Avtalet”).

För att ingå Avtal måste Kunden vara 18 år.

För att ta del av Tjänsten måste Kunden skapa ett användarkonto. Kunden ansvarar för att Kunden lämnar korrekta uppgifter om sig själv samt att ingen annan får tillgång till Kundens inloggningsuppgifter och lösenord.

Kunden ska omedelbart meddela C More om annan person än Kunden har fått tillgång till inloggningsuppgifter och lösenord.

2. Ångerrätt och begränsningar i ångerrätten Avtalet omfattas av distansavtalslagen. Detta innebär bl.a. att Kunden har rätt frånträda Avtalet (ångerrätt) inom 14 dagar från det att Avtalet träffades (ångerfristen). För att utnyttja ångerrätten ska Kunden innan ångerfristens utgång kontakta C Mores kundtjänst.

OBS! Ångerrätten är dock begränsad i visst avseende. C More uppmärksammar härmed Kunden på följande.

När Kunden aktiverar streaming av Innehåll samtycker Kunden till att C More påbörjar fullgörandet av Tjänsten, även om ångerfristen inte skulle ha löpt ut. Detta innebär att Kunden inte har någon ångerrätt från och med den tidpunkt då Kunden aktiverar streaming av Innehållet.

3. Tekniska och geografiska förutsättningar för att använda Tjänsten För att använda Tjänsten kräver C More att Kunden har en internetuppkoppling som aldrig understiger 1,5 MB överföringshastighet och en dator som uppfyller följande krav:

PC: Processor: 1,6 GhZ, Intel Pentium 4 eller nyare. Operativsystem: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista med siste Microsoft uppgradering. Minne: 512 MB (2 GB rekommenderas) Internet Browser: Internet Explorer 6 eller 7, Mozilla Firefox 3.0 eller nyare. Mac: Processor: 1,6 MHz eller mer Operativsystem: Mac OS X 10.3 “Panther” eller nyare Minne: 512 MB (2 GB rekommenderas) Internet Browser: Safari 2.0, 3.0, Mozilla Firefox 3.0 eller nyare. C More förbehåller sig rätten att ändra de tekniska förutsättningarna från tid till annan. Kunden kan endast få tillgång till Innehåll via Tjänsten när Kunden är i Sverige, om inte annat anges på C Mores webbplatser i anslutning till den Tjänst där respektive Innehåll erbjuds.

4. Pris, betalning och hantering av betalningsinformation Att skapa ett användarkonto är gratis.

Köp av Innehåll kan ske per gång eller i paketform såsom t.ex. klippkort för engångsvisningar eller abonnemang. Priser för köp av Innehåll framgår av den prislista som gäller från tid till annan och som återfinns på den del av C Mores webbplatser där Tjänsten erbjuds. Samtliga priser är angivna inklusive moms och i svenska kronor (SEK). Utöver betalning för Innehållet tillkommer den avgift som Kunden betalar till sin internetoperatör, vilket hanteras mellan Kunden och dennes internetoperatör utanför ramen för detta Avtal.

Betalning för köp av Innehåll sker via de betalningsförmedlare som C More anlitar från tid till annan. Kunden kan betala med bank-/betal-/kreditkort (endast vissa kort som anges på C Mores webbplats i anslutning till köp av Innehåll accepteras. Samtliga betalningsalternativ är inte tillgängliga för alla typer av köp av Innehåll (såsom engångsköp, klippkort eller abonnemang) och vilka betalningsalternativ som är tillgängliga kan komma att ändras av C More från tid till annan.

Kunden bör notera att eventuella avgifter och ytterligare villkor kan gälla för användningen av dessa betalningsalternativ. Information om innehållet i sådana villkor tillhandahålls inte av C More.

På Kundens kontoutdrag för bank-/betal-/kreditkort kommer köpet att bokföras som C More Entertainment AB.

5. Användning av Tjänsten m.m. Allt material som Kunden får tillgång till genom Tjänsten skyddas av svensk och internationell upphovsrättslagstiftning, och annan tillämplig lagstiftning. Kunden får endast använda Tjänsten själv och för privat bruk och får inte förfoga över material som Kunden får tillgång till genom Tjänsten i strid med upphovsrättslagstiftningen, annan tillämplig lagstiftning eller i strid med detta Avtal. Detta innebär bland annat att Kunden inte får sprida eller kopiera sådant material, inte tillgängliggöra materialet till allmänheten eller använda materialet i kommersiellt syfte. Kundens agerande i strid med denna bestämmelse ska alltid anses som ett väsentligt avtalsbrott och medföra rätt för C More att omedelbart säga upp Avtalet och stänga av Kunden från att använda Tjänsten utan att återbetala erlagd ersättning. Sådant agerande kan även medföra skadeståndsskyldighet för Kunden.

Kunden får inte låta annan person använda Kundens inloggningsuppgifter. Om det kommer till C Mores kännedom att någon annan än Kunden själv använder Tjänsten med Kundens inloggningsuppgifter kan C More komma att utan förvarning säga upp Avtalet med omedelbar verkan och stänga av Kunden från all användning av Tjänsten. Någon återbetalning av erlagd ersättning sker inte.

C More förbehåller sig även rätten att i övrigt stänga av Kunden från all användning av Tjänsten, utan att återbetala erlagd ersättning, vid brott mot detta Avtal.

6. Beskrivning av Tjänsten och Innehåll Med Tjänsten avses C Mores webb-tv-tjänster som från tid till annan erbjuds eller förmedlas av C More via C Mores webbplatser. Tjänsten ger Kunden möjlighet att köpa visning av rörliga bilder genom streaming (såsom t.ex. sändning av sport, film och tv-serier) (”Innehåll”). Innehållet finns vidare beskrivet på C Mores webbplats.

7. C Mores ansvar för fel i och försenad leverans av Tjänsten Tjänstens karaktär gör att störningar kan förekomma i Tjänsten som kan innebära att Kunden inte kan ta del av köpt Innehåll i dess helhet. Avbrott upp till fem minuter under samma match/film/serieavsnitt är inte ovanligt. C More ansvarar inte för fel i eller försenad leverans av Tjänsten, som innebär att Kunden under en period av sammanlagt fem minuter under samma match/film/serieavsnitt inte har kunnat ta del av köpt Innehåll.

Utöver vad som anges ovan är C Mores ansvar ytterligare begränsat till att endast omfatta fel i och försenad leverans av Tjänst som beror på C More. C More ansvarar t.ex. inte för fel och försening som beror på Kunden eller fel i Kundens utrustning (såsom t.ex. att den inte uppfyller de tekniska förutsättningarna under punkten 3 ovan) eller annan utrustning som inte tillhör C More. C More ansvarar t.ex. inte heller för fel och försening som beror på strömavbrott, fel i och försening av internetoperatörens tjänster såsom tillhandahållande av ett fungerande internet eller andra fel och förseningar som beror på omständigheter utanför C Mores kontroll.

8. Reklamation och kompensation Vid fel eller försening som omfattas av C Mores ansvar enligt punkten 7 ovan, kompenserar C More Kunden med en värdekod. Koden kan användas för att köpa annat motsvarande Innehåll (t.ex. en annan match eller film). Kundens rätt till kompensation förutsätter att Kunden lämnar en reklamation genom att kontakta kundtjänst inom två (2) månader från det att felet inträffade (kontaktuppgifter till kundtjänst finns på C Mores webbplats). Vid reklamation ska Kunden uppge viss information såsom t.ex. vilket Innehåll (match, film, serieavsnitt etc.) som reklamationen avser, datum och klockslag för felet/förseningen, vilken internetoperatör som Kunden har, Kundens postadress, en detaljerad redogörelse för felet/förseningen etc. Kunden ska vidare skicka med kvittot för den köpta matchen, filmen, abonnemanget etc. eller på annat sätt kunna visa sitt inköp.

9. Avtalstid och upphörande Avtalet gäller med den bindningstid och uppsägningstid som angetts vid köp av Innehåll/Tjänst.

Kunden har rätt att säga upp Avtalet genom att kontakta C Mores kundtjänst (kontaktuppgifter till kundtjänsten finns på C Mores webbplats). C More kan, utöver vad som anges i punkten 5, säga upp Avtalet med omedelbar verkan om C More (i) beslutar att stänga Tjänsten helt eller delvis, (ii) beslutar att väsentligen förändra Tjänsten och/eller Innehåll eller (iii) har annan skälig anledning att säga upp Avtalet. Uppsägning av Avtalet från C Mores sida kan ske via e-post, telefon eller information på C Mores webbplats.

Om C More säger upp Avtalet enligt (i)-(iii) i denna punkt ska C More i förekommande fall återbetala den del av Kundens erlagda ersättning avseende köp av Innehåll i paketform (abonnemang, klippkort etc) som motsvarar återstående giltighetstid efter uppsägning.

10. Behandling av personuppgifter Genom godkännandet av dessa Allmänna Villkor samtycker Kunden till att dennes personuppgifter, inklusive bland annat namn, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella andra digitala adresser samt uppgifter som Kunden direkt eller indirekt lämnar genom användandet av Tjänsten (vilka inhämtas med hjälp av bl.a. cookies, se punkten 15 nedan), får behandlas och lagras av C More och andra företag inom Bonnier AB-koncernen (”Bonnierkoncernen”), i vilken C More ingår, enligt nedan.

Bonnierkoncernen har ett gemensamt register över koncernens kunder (”Kunddatabasen”) och Kundens personuppgifter kommer att behandlas och lagras i Kunddatabasen. Kunddatabasen innehåller namn, personnummer, postadress, elektroniska adresser, telefonnummer, leverans-, betalnings- och inköpsuppgifter avseende produkter som Kunden köpt samt uppgifter lämnade vid användning av Tjänsten eller andra tjänster tillhandahållna av Bonnierkoncernen (t.ex. via cookies, se punkten 15 nedan). Kunddatabasen innehåller även profilfaktorer, dvs. områdesbaserade och statistiskt beräknade profiler med utgångspunkt från Kundens bostadsadress (t.ex. utbildningsnivå, boendeform, resvanor, familjesammansättning och inkomstnivå), vilka inhämtas från offentligt tillgängliga register och databaser.

Genom godkännandet av de Allmänna Villkoren samtycker Kunden till att C More och Bonnierkoncernen behandlar och lagrar de av Kunden lämnade personuppgifterna (inklusive uppgifter som inhämtas med hjälp av bl.a. cookies) för följande ändamål; (1) för fullgörandet av detta Avtal, (2) för administration av Tjänsten, (3) för produktutveckling, (4) för statistik- och analysändamål, (5) för marknadsföring, inklusive direkt marknadsföring, via post, telefon, SMS, e-post och andra digitala kanaler samt (6) för anpassning av webbtjänster och marknadsföring som riktas mot Kunden (s.k. profilering).

C More och Bonnierkoncernen kan komma att lämna ut personuppgifterna till tredje man (inklusive bland annat Bonnierkoncernens samarbetspartners), antingen för tredje mans självständiga behandling av personuppgifterna för marknadsföringsändamål eller för behandling på uppdrag av C More eller Bonnierkoncernen.

Kundens samtycke till C Mores och Bonnierkoncernens behandling och lagring av dennes personuppgifter är giltigt till dess Kunden själv återkallar det. Kundens personuppgifter lagras under den tid Kunden har en pågående kundrelation med C More och under högst tolv månader därefter, eller direkt efter återkallat samtycke. Kunden har rätt att när som helst återkalla samtycket genom att kontakta C Mores kundtjänst (kontaktuppgifter till kundtjänsten finns på C Mores webbplats).

Kunden kan genom en skriftlig begäran till C More begära rättelse av felaktig uppgift. Kunden har vidare rätt att begära att Kundens personuppgifter inte behandlas i marknadsföringssyfte. Kunden har även rätt att efter skriftlig begäran en (1) gång per kalenderår från C More få information om vilka personuppgifter som berör Kunden som behandlas, ändamålet med behandlingen, varifrån dessa uppgifter har hämtats och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut. För förfrågningar och information i övrigt om C Mores behandling av personuppgifter hänvisas till C Mores kundtjänst. För ytterligare information om Bonnierkoncernens behandling av personuppgifter, se www.kunddata.bonnier.se.

11. Cookies En cookie är en liten datafil som skickas till och lagras på Kundens enhet när denne besöker C Mores webbplatser och/eller använder Tjänsten. Det finns två typer av cookies, permanenta cookies och temporära cookies (s.k. sessionscookies). Permanenta cookies lagras på Kundens enhet under en längre period medan sessionscookies försvinner när Kunden stänger ned webbläsaren.

På C Mores webbplatser kan dels C Mores egna cookies (s.k. förstapartscookies), dels cookies från C Mores tjänsteleverantörer och samarbetspartners, däribland Bonnierkoncernen (s.k. tredjepartscookies) användas. C More, C Mores tjänsteleverantörer och samarbetspartners (däribland Bonnierkoncernen) kan använda cookies (såväl permanenta cookies som sessionscookies) och andra liknande tekniker bland annat för följande ändamål:

• för att C More ska kunna tillhandahålla Tjänsten;
• för att underlätta Kundens användande av C Mores webbplatser och Tjänsten;
• för att ge Kunden tillgång till lagrad information;
• för att anpassa innehållet på C Mores webbplatser eller i Tjänsten;
• för att inhämta statistik;
• för att genomföra webbanalyser och trafikmätningar;
• för att rekommendera nya tjänster eller innehåll som passar Kundens intressen;
• för att spåra användandet av C Mores webbplatser och Tjänsten; och
• för att tillhandahålla information till tredje part så att anpassad marknadsföring och erbjudanden kan riktas mot Kunden.

Genom godkännandet av dessa Allmänna Villkor samtycker Kunden till användningen av cookies enligt ovan. Om Kunden inte vill acceptera användandet av cookies kan Kunden ändra inställningarna i sin webbläsare så att cookies helt eller delvis inte tillåts. Notera att delar av C Mores webbplatser eller Tjänsten kan sluta fungera eller fungera sämre om Kunden avaktiverar funktionen avseende cookies.För mera detaljerad information om cookies, se www.minacookies.se.

För att reglera anpassad annonsering i webbläsaren, se www.youronlinechoices.com.

12. Ändring av de Allmänna Villkoren, Tjänsten, Innehåll samt överlåtelse av Avtalet C More förbehåller sig rätten att när som helst ändra de Allmänna Villkoren, Tjänsten och/eller Innehåll. Meddelande om sådan ändring som är väsentlig kommer att lämnas via e-postmeddelande eller på C Mores webbplats, varför Kunden rekommenderas att regelbundet uppdatera sig via C Mores webbplats. Om Kunden inte accepterar meddelad ändring som är till nackdel för Kunden, har Kunden rätt att säga upp och frånträda Avtalet med verkan från den tidpunkt ändringen träder i kraft. Kunden äger vid uppsägning av Avtalet enligt denna punkt rätt att avseende klippkort, abonnemang eller annat köp av Innehåll i paketform, få tillbaka den del av erlagd ersättning som motsvarar återstående giltighetstid efter uppsägning. Om Kunden inte inom 30 dagar från det att ändring meddelats invänder mot ändring enligt denna punkt eller om Kunden fortsätter att använda Tjänsten efter att ändring har skett, innebär det att Kunden accepterar ändring av de Allmänna Villkoren, Tjänsten och/eller Innehåll.

C More har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan.

13. Tvist Vid tvist mellan C More och Kunden ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas, kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden. Part har dock alltid rätt att väcka talan vid allmän domstol.

14. Kundtjänst Kunden är välkommen att kontakta C Mores kundtjänst för ytterligare information eller vid behov av support. Kontaktuppgifter till C Mores kundtjänst finns på C Mores webbplats.

15. Kontaktuppgifter till C More C More Entertainment AB Tegeluddsvägen 3-5 115 84 Stockholm